Prawo pracy

Gdy w ramach projektów realizowanych w ramach obszarów HR potrzebujemy wsparcia prawnego, korzystamy z ekspertów w tej dziedzinie prawa.

Prawo pracy jest dziedziną prawną, która reguluje stosunki między pracownikami a pracodawcami oraz zapewnia ochronę praw pracowników. Jest niezwykle istotne dla zapewnienia sprawiedliwości w miejscu pracy, równości szans i godziwych warunków zatrudnienia. Oto kilka kluczowych aspektów związanych z prawem pracy:

Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz wsparcia w doborze usług z tego zakresu prawa.

Nasi eksperci ds. prawa pracy konsultują, przeprowadzają audyty swojego obszaru oraz szkolą klientów i ich pracowników z praktycznego stosowania zasad prawa pracy.

Kluczowe obszary prawa pracy na którym się koncentrujemy:

 1. Zgodność z przepisami pracy: Dostosowywanie praktyk firmowych do obowiązujących przepisów prawa pracy.
 2. Umowy o pracę: Różne typy umów (na czas określony, nieokreślony, próbny, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa b2b), ich warunki, prawa i obowiązki wynikające z umów.
 3. Ochrona przed dyskryminacją: Zapewnienie równego traktowania pracowników bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność itp.
 4. Prawa pracownicze: Prawa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, godzinami pracy, urlopami, ochroną zdrowia.
 5. Polityki wynagrodzeń: polityka wynagrodzeń, premii, dodatków, zasad ich wypłaty i zmian.
 6. Zwolnienia i redukcje etatów: Procedury zwolnień, warunki redukcji etatów, odprawy.
 7. BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy): Zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, szkolenia BHP, ocena ryzyka zawodowego. W miarę potrzeb wspieramy projekty ekspertami ds. BHP
 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Rekrutacja, rozwój, oceny pracownicze, zarządzanie talentami.
 9. Związki zawodowe i negocjacje: Relacje z związkami zawodowymi, negocjacje zbiorowe, umowy zbiorowe.
 10. Urlopy pracownicze: Urlopy macierzyńskie, ojcowskie, wychowawcze, urlopy bezpłatne i ich regulacje.
 11. Praca zdalna: Zasady pracy zdalnej, ochrona danych, ergonomia miejsca pracy.
 12. Rozwój i szkolenia pracowników: Programy rozwojowe, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji.
 13. Konflikty w miejscu pracy: Rozwiązywanie sporów, mediacje i zapobieganie mobbingowi.
 14. Prawo do prywatności pracownika: Ochrona danych osobowych pracowników, monitoring w miejscu pracy.
 15. Prawo do pracy cudzoziemców: Warunki zatrudniania obcokrajowców, pozwolenia na pracę, kwestie wizowe.
 16. Elastyczne formy zatrudnienia: Umowy zlecenia, umowy o dzieło, praca tymczasowa.
 17. Odpowiedzialność pracodawcy: Odpowiedzialność za naruszenie przepisów pracy, wypadki przy pracy.
 18. Ustalanie czasu pracy: Normy czasu pracy, nadgodziny, elastyczny czas pracy.
 19. Ochrona zdrowia psychicznego w pracy: Zapobieganie stresowi zawodowemu, wsparcie dla zdrowia psychicznego pracowników.
 20. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym: Inicjatywy wspierające work-life balance, elastyczne godziny pracy.
Napisz do nas!

Szybki kontakt


  profile-pic(20) (002)
  Ekspert

  Magdalena Bursa-Łapińska

  Radca prawny ds. prawa pracy

  Radcą prawny z kilkunastoletnim doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami. Specjalizujący się w prawie pracy, prawie gospodarczym i cywilnym.
  Przez wiele lat współpracowała z Sędziami Sądu Okręgowego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, zdobywając unikalne doświadczenie i zrozumienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Udzieliła setek konsultacji prawnych, reprezentowała tysiące klientów przed sądami, bierze aktywny udział w negocjacjach oraz mediacjach. Poszukuje rozwiązań ukierunkowanych na cel klienta, w tym alternatywnych metody rozwiązywania sporów. Uznaje, że prawo ma za zadanie wspierać rozwój biznesu. Komunikacja z prawnikiem winna z kolei przebiegać w sposób płynny, zrozumiały i w przyjaznej atmosferze.

  Dlaczego nasi eksperci z prawa pracy?

  Wiedza i doświadczenie: Prawnicy z którymi współpracujemy mają gruntowną wiedzę o prawie pracy i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Dzięki doświadczeniu znają specyfikę lokalnego rynku pracy i branżowe uwarunkowania, które mogą wpływać na praktyki zatrudnienia w firmie.

  Umiejętność doradztwa: Oprócz reprezentowania firmy w sporach, nasi eksperci doradzają jak ograniczyć ryzyko związane z codzienną praktyką prawa pracy. Obszary doradztwa obejmują przykładowo: doradztwo w zakresie praktyk zatrudnienia, polityki firmy, zgodności z przepisami, a także pomagać w opracowaniu umów i dokumentacji.

  Kompetencje w obszarach pokrewnych: Jeżeli wystąpi taka potrzeba i niezbędna będzie wiedza prawnika z innych dziedzin prawa, na przykład prawa rodzinnego, korporacyjnego w sytuacjach, gdzie aspekty związane z prawem pracy i innymi dziedzinami prawa się przeplatają to jesteśmy w stanie dopasować do potrzeb nasze grono eksperckie

  Nasi Klienci

  Kluczowe aspekty prawa pracy w 2024

  Wzrost płacy minimalnej: Od stycznia 2024 płaca minimalna wzrośnie, co wpływa na różne aspekty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

  Zmiany w zakresie odpraw: Odprawy przy zwolnieniach grupowych będą wynosić maksymalnie 63 630 zł do czerwca, a od lipca 64 500 zł.

  Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania: Zostaną podwyższone odszkodowania za mobbing lub dyskryminację.

  Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego: Zostanie dostosowana do wzrostu płacy minimalnej.

  Wzrost składek ZUS: Składki będą obliczane na podstawie nowego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

  Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: Wzrost płacy minimalnej wpłynie na dodatki za nadgodziny, zwłaszcza w porze nocnej.

  Wyższe kwoty wolne od potrąceń: Wzrost płacy minimalnej spowoduje wzrost kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia.

  Praca zdalna: Nowe przepisy regulujące pracę zdalną, które weszły w życie w kwietniu 2023.

  E-doręczenia: Planowane jest wdrożenie systemu e-Doręczeń dla przedsiębiorców.

  Potencjalne zmiany w zakresie godzin nadliczbowych: Możliwe zmiany w wyniku decyzji TSUE.

  Umowy o pracę na okres próbny: Nowe regulacje dotyczące umów próbnych.

  Zasady zatrudnienia: Prawo pracy określa zasady zatrudnienia, takie jak minimalny wiek pracownika, równość w miejscu pracy, zakaz dyskryminacji, zasady dotyczące wynagrodzenia, godziny pracy, czas wolny, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnia to ochronę praw pracowników i tworzy zasady uczciwego traktowania.

  Umowy o pracę: Prawo pracy reguluje zawieranie umów o pracę między pracodawcami a pracownikami. Określa prawa i obowiązki obu stron, warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, urlopy, świadczenia socjalne oraz zasady rozwiązania umowy o pracę. Chroni pracowników przed nadużyciami ze strony pracodawców i zapewnia stabilność zatrudnienia.

  Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa: Prawo pracy nakłada obowiązek na pracodawców zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Reguluje procedury bezpieczeństwa, przeciwdziałanie wypadkom przy pracy, ochronę zdrowia pracowników oraz dostęp do odpowiedniego sprzętu i szkoleń. Celem jest minimalizacja ryzyka wypadków i zapewnienie ochrony zdrowia pracowników.

  Rozwiązywanie sporów: Prawo pracy zapewnia mechanizmy rozwiązywania sporów między pracodawcami a pracownikami. Może obejmować mediację, arbitraż lub postępowania przed sądem pracy. To umożliwia rozstrzyganie konfliktów w sposób sprawiedliwy i zgodny z przepisami prawa.

  Ochrona praw pracowników: Prawo pracy chroni prawa pracowników, takie jak prawo do wynagrodzenia, urlopu, odpoczynku, równego traktowania, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, wolności zrzeszania się w związkach zawodowych oraz ochrony przed dyskryminacją i mobbingiem. Zapewnia równowagę w relacjach pracowniczych i umożliwia egzekwowanie tych praw.

  Prawo pracy odgrywa kluczową rolę w tworzeniu harmonijnych i sprawiedliwych warunków pracy. Zapewnia ochronę praw pracowników, równość szans, bezpieczeństwo i godziwe traktowanie. Przestrzeganie przepisów prawa pracy jest kluczowe dla utrzymania stabilności i harmonii w miejscu pracy. Ważne jest, aby zarówno pracownicy, jak i pracodawcy przestrzegali przepisów prawa pracy i współpracowali w duchu współdziałania.

  Zasady dotyczące wynagrodzenia: Prawo pracy określa zasady dotyczące wynagrodzenia pracowników, w tym minimalną stawkę godzinową lub miesięczną, premie, dodatki, świadczenia socjalne oraz czas pracy nadliczbowej. Chroni to pracowników przed wykorzystywaniem i zapewnia uczciwe warunki płacy.

  Urlopy i czas wolny: Prawo pracy reguluje prawo pracowników do urlopów, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu zdrowotnego i innych form czasu wolnego. Zapewnia to pracownikom możliwość odpoczynku, opieki nad rodziną i dbania o zdrowie.

  Ochrona przed zwolnieniem: Prawo pracy zapewnia pewne ograniczenia i zasady dotyczące zwolnień pracowniczych. Chroni pracowników przed bezpodstawnym zwolnieniem z pracy i określa przepisy dotyczące procedur zwolnień, odprawy pieniężnej oraz ochrony przed zwolnieniem z powodu dyskryminacji czy przynależności do związków zawodowych.

  Przepisy dotyczące związków zawodowych: Prawo pracy reguluje działalność związków zawodowych i zapewnia pracownikom prawo do swobodnego zrzeszania się. Ustanawia przepisy dotyczące negocjacji zbiorowych, mediacji, strajków i innych działań związkowych mających na celu obronę interesów pracowników.

  Prawo do równego traktowania: Prawo pracy zakazuje dyskryminacji w miejscu pracy ze względu na płeć, rasę, religię, narodowość, niepełnosprawność czy wiek. Chroni pracowników przed niesprawiedliwym traktowaniem i zapewnia równość szans na zatrudnienie, awans oraz warunki pracy.

  Prawo pracy jest dynamiczne i podlega stałym zmianom, aby dostosować się do nowych wyzwań i potrzeb społeczno-gospodarczych. Jego przestrzeganie i egzekwowanie są kluczowe dla zapewnienia sprawiedliwości, równości i godziwych warunków pracy dla wszystkich pracowników.

  Jakie akty prawne regulują przepisy prawa pracy w Polsce:

  1. Kodeks pracy: Jest to podstawowy dokument prawny regulujący stosunki pracy w Polsce, zawierający przepisy dotyczące m.in. zawierania umów o pracę, czasu pracy, urlopów, wynagrodzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uprawnień pracowniczych i obowiązków pracodawców.
  2. Ustawa o związkach zawodowych: Reguluje działalność związków zawodowych, ich prawa i obowiązki, a także zasady reprezentacji pracowników w dialogu społecznym.
  3. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: Określa procedury rozwiązywania konfliktów między pracownikami a pracodawcami, w tym strajków i innych form protestu.
  4. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych: Zawiera przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich.
  5. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Reguluje działanie publicznych służb zatrudnienia, aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz zasady korzystania ze świadczeń dla bezrobotnych.
  6. Ustawa o czasie pracy kierowców: Dotyczy specyficznych regulacji czasu pracy dla osób wykonujących zawód kierowcy.
  7. Ustawa o pracownikach samorządowych: Reguluje zasady zatrudnienia i pracy pracowników administracji samorządowej.
  8. Ustawa o ochronie danych osobowych: Zawiera przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników, co ma istotne znaczenie w kontekście HR.
  9. Ustawa o przeciwdziałaniu mobbingowi: Określa prawną definicję mobbingu i zasady odpowiedzialności za jego występowanie w miejscu pracy.
  10. Rozporządzenia wykonawcze do ww. ustaw: Precyzują niektóre kwestie szczegółowe, wprowadzając konkretne rozwiązania i wytyczne.

  Tak, nasz ekspert pomoże zrozumieć i wdrożyć zmiany w Kodeksie Pracy, minimalizując ryzyko błędów prawnych i zapewniając zgodność z nowymi przepisami

  Ekspert ds. prawa pracy pomoże dostosować warunki pracy do nowych przepisów, co zminimalizuje ryzyko związane z przepisami prawa pracy.

  Profesjonalne doradztwo pomoże ustalić sprawiedliwą i konkurencyjną politykę wynagrodzeń, przyciągając i zatrzymując wartościowych pracowników.

  Wdrożenie zaleceń zapewni zgodność z prawem i optymalizację kosztów, co przekłada się na efektywność finansową firmy.

  Tak, nasz ekspert pomoże dostosować praktyki pracy do wymagań UE, zabezpieczając przed ryzykiem naruszenia prawa.

  Tak, nasze doradztwo pozwoli na efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Eksperci ds. prawa pracy współpracują z ekspertami ds. HR mogą więc na potrzeby klienta tworzyć interdyscyplinarne zespoły doradcze.

  Konsultacja zapewni aktualną wiedzę prawną, co umożliwi uniknięcie błędów i kar, a także zwiększy zaufanie pracowników.

  Tak, pomożemy w interpretacji i stosowaniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, co jest kluczowe dla zgodności prawnej i atrakcyjności rynkowej.

  Nasz ekspert pomoże przygotować Twoją firmę do inspekcji, minimalizując ryzyko naruszeń i potencjalnych kar. Również tu istnieje możliwość tworzenia interdyscyplinarnego zespołu w którego zakres może wchodzić nasz ekspert ds. BHP.

  Tak, pomożemy dostosować czas pracy do potrzeb firmy i pracowników, zwiększając efektywność i satysfakcję.

  Poprawa polityki urlopowej zwiększy satysfakcję pracowników i pomoże w zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

  Tak, nasz ekspert wyjaśni zasady pracy zdalnej, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zespołem zdalnym.

  Tak, zapewniamy wsparcie w zrozumieniu i wdrożeniu nowych przepisów BHP, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracowników.

  Profesjonalna analiza umów o pracę zapewni ich zgodność z prawem, co chroni przed ryzykiem sporów prawnych.

  Tak, nasz ekspert pomoże w zrozumieniu i stosowaniu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pracowników, co jest kluczowe dla zgodności z RODO i ochrony prywatności.

  Profesjonalne doradztwo z prawa pracy zapewni zgodność z przepisami o równym traktowaniu, co zwiększy zaufanie i lojalność pracowników.

  Tak, pomożemy w interpretacji i stosowaniu przepisów dotyczących pracy tymczasowej, co jest kluczowe dla uniknięcia błędów prawnych.

  Nasz ekspert ds. prawa pracy pomoże dostosować politykę pracy zdalnej do nowych przepisów, co zwiększy efektywność i zadowolenie pracowników.

  Tak, pomożemy zrozumieć i dostosować umowy o pracę do nowych przepisów prawa pracy, co zapewni ich zgodność z prawem i ochroni przed ryzykiem sporów.

  Profesjonalne doradztwo pomoże w tworzeniu skutecznej polityki antymobbingowej, co poprawi klimat w miejscu pracy i zwiększy produktywność.

  Doradztwo naszego eksperta ds. prawa pracy pomoże w optymalizacji polityki urlopowej, co przyczyni się do zwiększenia satysfakcji i lojalności pracowników.

  Nasz ekspert pomoże w zrozumieniu i wdrożeniu elastycznych form zatrudnienia, co zwiększy atrakcyjność firmy na rynku pracy i umożliwi przyciągnięcie talentów.

  nasza ofertaNasza oferta

  Wybierz jeden z trzech najczęściej wybieranych kierunków współpracy przez naszych klientów lub skontaktuj się z nami byśmy dopasowali optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację: telefonicznie pod numerem 577 672 780, mailowo vnav@vnav.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

  Blog Venture Navigator

  Najnowsze na blogu