Wdrożenie strategii ESG w firmie

Jeżeli Twoja firma stoi przed wdrożeniem koncepcji ESG, możesz dokonać tego ze wsparciem naszych ekspertów. Specjaliści z naszego zespołu realizują takie projekty jak:

 • audyt obszaru ESG – jeżeli nie wiesz które obszary mogą być kluczowe szczególnie w ujęciu regulacji formalnych
 • szkolenia ESG – szkolenia kadry managerskiej by zrównoważony rozwój zyskał na znaczeniu w Twojej organizacji a strategia mogła być skutecznie wdrażana / realizowana
 • wdrożenie polityki ESG (obowiązek raportowania poza finansowego CSRD)
 • budowa raportu niefinansowego – przy wsparciu lub jako cały proces zlecony naszym ekspertom
Venture Navigator
profile-pic(3)
Ekspert ds. CSR oraz ESG

Tomasz Smorgowicz

Na co dzień doradza zarządom firm z branży spożywczej, produkcyjnej, TSL, finansowej, doradczej, FMCG oraz start-upom. Ekspert i doradca biznesowy dla organizacji pozarządowych chcących łączyć́ działalność́ NGO z większą stabilnością̨ ekonomiczną i jednocześnie podnoszeniem jakości i bezpieczeństw świadczonych usług dla podopiecznych/odbiorców działań „NGOsów”. W 2021 roku uhonorowany nagrodą ,,Ludzie, którzy zmieniają̨ biznes” Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Członek Rady Programowej oraz ekspert ds. marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu Pracodawców Pomorza.

Nasi Klienci

Dlaczego warto wdrożyć strategię ESG w firmie?

 • Wzrost reputacji i pozytywny wizerunek marki – firmy zaangażowane w ESG są postrzegane jako bardziej etyczne i odpowiedzialne, co przekłada się na pozytywny wizerunek marki.
 • Większe zaangażowanie i lojalność klientów – konsumenci coraz częściej wybierają produkty i usługi firm, które działają zgodnie z wartościami społecznymi i środowiskowymi.
 • Przyciąganie i utrzymanie talentów – pracownicy preferują pracę w organizacjach, które dbają o społeczeństwo i środowisko, co ułatwia rekrutację i zwiększa lojalność zespołu.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników – pracownicy są bardziej zaangażowani i produktywni, gdy czują, że ich praca ma pozytywny wpływ na społeczeństwo.
 • Dostęp do nowych rynków i segmentów klientów – działania EGS mogą otwierać drzwi do nowych rynków i segmentów klientów, którzy cenią zrównoważony rozwój i etyczne działanie.
 • Zmniejszenie ryzyka biznesowego – firmy aktywnie działające w obszarze ESG mogą lepiej zarządzać ryzykiem, w tym ryzykiem związanym z reputacją czy zgodnością prawną.
 • Poprawa relacji z interesariuszami – ESG wspiera budowanie pozytywnych relacji z klientami, dostawcami, lokalnymi społecznościami i rządami.
 • Zwiększenie innowacyjności – skupienie na zrównoważonym rozwoju często prowadzi do innowacji w produktach, usługach i procesach biznesowych.
 • Poprawa efektywności i redukcja kosztów – inicjatywy ekologiczne, takie jak zmniejszenie zużycia energii i wody, mogą prowadzić do znaczących oszczędności.
 • Zwiększenie konkurencyjności – firmy, które są liderami w zakresie ESG, często mają przewagę konkurencyjną, dzięki czemu mogą lepiej pozycjonować się na rynku.
 • Wzrost wartości dla akcjonariuszy – długoterminowe zaangażowanie w ESG może prowadzić do wzrostu wartości dla akcjonariuszy przez budowanie trwałej wartości firmy.
 • Dostęp do finansowania – firmy zaangażowane w działania ESG mogą łatwiej uzyskać finansowanie, w tym inwestycje społecznie odpowiedzialne (SRI) i zielone obligacje.
 • Lepsza zdolność do przyciągania inwestorów – inwestorzy coraz częściej uwzględniają kryteria ESG (Environmental, Social, Governance) w swoich decyzjach inwestycyjnych.
 • Pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko – wdrażając strategie ESG, firmy przyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych, wpływając pozytywnie na świat.
Wypełnij formularz, napisz do nas!

Skontaktuj się z nami:


  Oto niektóre obszary,
  w których możesz liczyć na wsparcie naszych ekspertów
  ds. ESG:

  • Zarządzanie środowiskowe – strategie zrównoważonego rozwoju, które minimalizują negatywne wpływy na środowisko, w tym redukcję emisji CO2, efektywne wykorzystanie zasobów i zarządzanie odpadami.
  • Zaangażowanie społeczne – działania na rzecz społeczności lokalnych, wsparcie organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych, programy wolontariackie dla pracowników.
  • Etyczne prowadzenie biznesu – wdrażanie zasad etycznych w biznesie, walka z korupcją, transparentność działań.
  • Odpowiedzialne łańcuchy dostaw – zapewnienie, że produkty i usługi są dostarczane w sposób etyczny i zrównoważony, w tym poprzez audyty dostawców i certyfikacje.
  • Zarządzanie personelem – inwestycje w rozwój pracowników, zapewnienie bezpieczeństwa pracy, równość szans i różnorodność.
  • Raportowanie i komunikacja w zakresie ESG– tworzenie transparentnych raportów na temat działań ESG i ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

   

  Wypełnij formularz, napisz do nas!

  Skontaktuj się z nami!

  Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, by dowiedzieć się, jak możemy wesprzeć Cię w obszarze zarządzania finansami.


   Które obszary ESG będą kluczowe w kolejnych 5 latach?

    

   Zmiany klimatyczne i ochrona środowiska

   W obliczu narastającego kryzysu klimatycznego, działania na rzecz ochrony środowiska i zmniejszenia śladu węglowego będą miały kluczowe znaczenie. Firmy będą koncentrować się na strategiach zrównoważonego rozwoju, inwestycjach w odnawialne źródła energii, efektywności energetycznej oraz innowacjach mających na celu redukcję emisji i gospodarkę o obiegu zamkniętym.

   Równość, różnorodność i włączenie (Diversity, Equity, and Inclusion, DEI)

   Promowanie równości i zapewnienie zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy będą coraz ważniejsze. Zakłada się, że firmy coraz mocniej będą dążyć do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, wspierania równości płci, włączania osób z różnymi potrzebami oraz tworzenia środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniony i zaangażowany.

   Etyka i transparentność

   w dobie rosnącego znaczenia zaufania i autentyczności, etyczne prowadzenie biznesu oraz transparentność w działaniach będą priorytetem. Dotyczy to zarówno relacji z klientami, jak i transparentności łańcuchów dostaw, etycznego pozyskiwania surowców oraz walki z korupcją.

   Odpowiedzialne łańcuchy dostaw

   Coraz więcej firm będzie przywiązywać wagę do zrównoważonych i etycznych łańcuchów dostaw. Obejmować to będzie audyty dostawców, certyfikacje oraz współpracę z partnerami, którzy dzielą wartości ESG.

   Zdrowie i dobrostan pracowników

   Pandemia COVID-19 uwypukliła znaczenie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Obserwujemy intensyfikację inwestycji w programy wspierające zdrowie psychiczne i fizyczne pracowników, elastyczne formy pracy, jak również będą dbać o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

   Zaangażowanie społeczne i wpływ na społeczność 

   firmy będą coraz intensywniej angażować się w rozwiązywanie problemów społecznych, wspieranie edukacji, działania charytatywne oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wzrośnie znaczenie partnerstw publiczno-prywatnych w rozwiązywaniu lokalnych i globalnych wyzwań.

   Cyfryzacja i innowacje technologiczne

   wdrażanie technologii wspierających zrównoważony rozwój, takich jak inteligentna automatyzacja, sztuczna inteligencja (AI) i technologie blockchain, będzie miało na celu zwiększenie efektywności, redukcję odpadów oraz lepsze zarządzanie zasobami.

   Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

   zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, firmy będą skupiać się na promowaniu zrównoważonej konsumpcji, projektowaniu produktów przyjaznych dla środowiska oraz minimalizowaniu odpadów.

    

    

    

   Które obszary społecznej odpowiedzialności biznesu pokrywają nasze usługi:

   STRATEGIA ESG - budowa, przegląd oraz wdrażanie strategii- obranie właściwego kierunku przed przystąpieniem do budowy planu działania, a następnie jego realizacji  

   DOSTOSOWANIE firmy do wymogów dyrektywy CSRD-aktualizacja wiedzy na temat dynamicznie zmieniających się z góry ustalanych zasad, które wyznaczają kierunek działania przedsiębiorstwa

   RAPORT NIEFINANSOWY na podstawie standardu GRI lub ESRS-tworzenie raportu bazującego na danych uwzględniając powyższe standardy

   WERYFIKACJA polityk zrównoważonego rozwoju- dostrzeżenie różnorodności teorii tego pojęcia i omówienie ich

   PRZEPROWADZENIE AUDYTU społecznego oddziaływania organizacji

   ANALIZA raportów niefinansowych- by odzwierciedlić sposób funkcjonowania firmy i jednocześnie na tej podstawie móc wprowadzić ewentualne zmiany

   SZKOLENIA I WYKŁADY- przeprowadzanie ich, dostarczanie oraz uzupełnianie wiedzy w obszarze ESG

   KONFERENCJE, MODELE DYSKUSYJNE- moderowanie ich, możliwość wymiany doświadczeń podczas konferencji

    

   ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) to koncepcja zrównoważonego rozwoju biznesu, która zakłada, że firmy powinny prowadzić swoją działalność w sposób etyczny, dbając o dobro społeczeństwa i środowiska.

   Wdrażanie ESG przynosi wiele korzyści, takich jak wzrost reputacji marki, większe zaangażowanie i lojalność klientów, przyciąganie talentów oraz dostęp do nowych rynków.

   Nasz zespół oferuje audyt obszaru ESG, szkolenia z zakresu ESG dla kadry managerskiej oraz wdrożenie polityki ESG, w tym raportowanie poza finansowe.

   Audyt obszaru ESG to proces oceny, który pozwala zidentyfikować kluczowe obszary ESG w firmie, szczególnie w ujęciu regulacji formalnych.

   Szkolenia ESG mają na celu zwiększenie świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu wśród kadry managerskiej i pomagają w skutecznym wdrażaniu i realizacji strategii ESG.

   Polityka ESG (Environmental, Social, and Governance) to strategia, która obejmuje działania z zakresu ochrony środowiska, społeczeństwa oraz zarządzania, mające na celu zrównoważony rozwój firmy.

   Nasi eksperci mogą wspierać w zarządzaniu środowiskowym, zaangażowaniu społecznym, etycznym prowadzeniu biznesu, odpowiedzialnych łańcuchach dostaw, zarządzaniu personelem oraz raportowaniu ESG.

   Aby rozpocząć współpracę lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt na adres email: vnav@vnav.pl.

   Nasze usługi są skierowane do firm z różnych branż, w tym spożywczej, produkcyjnej, TSL, finansowej, doradczej, FMCG oraz start-upów. Budżetowanie to potężne narzędzie dla firm do planowania przyszłości. Dobrze przygotowany budżet może pomóc firmom zidentyfikować potencjalne obszary wzrostu i upewnić się, że mają wystarczające środki na pokrycie wydatków. Pomaga im również zidentyfikować potencjalne zagrożenia i opracować strategie ich łagodzenia. Poświęcając czas na planowanie z wyprzedzeniem, firmy mogą mieć pewność, że mądrze wykorzystują swoje finanse i realizują swoje cele. Budżet wymaga starannego rozważenia dostępnych zasobów, ustalenia celów finansowych i zadań oraz stworzenia budżetów, które są realistyczne, ale ambitne. W ten sposób firmy mogą zapewnić optymalizację swoich finansów i osiągnąć pożądane KPI.Proces planowania budżetu obejmuje ustalanie priorytetów i celów, analizowanie dotychczasowych wyników w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy, a następnie wdrażanie planu osiągnięcia tych celów. Wymaga to starannego rozważenia aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz jej perspektyw na przyszłość. Dzięki odpowiedniemu planowaniu firmy mogą mieć pewność, że ich finanse są skutecznie i wydajnie zarządzane przy jednoczesnym osiąganiu pożądanych rezultatów.

   Tak, nasze usługi są elastycznie dostosowywane do potrzeb i możliwości finansowych zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

   Czas wdrożenia strategii ESG może się różnić w zależności od zakresu projektu i specyfiki działalności firmy. Dla szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

   Tak, oferujemy indywidualne doradztwo, dostosowane do unikalnych potrzeb i celów każdej firmy w zakresie ESG.

   ESG wzbudza w członkach zespołu poczucie, że tworzą firmę, dla której losy planety są ważne oraz zwiększa świadomość, iż ich działania mają wpływ nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz firmy. Co istotne, świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu zauważalnie wzrasta. Organizacja działań w ramach ESG może być formą integracji dla pracowników

   Tak, dokumentem, który je zawiera jest ISO 26000. Jest to norma międzynarodowa, zawierająca wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności.

   Polityka ESG przynosi wiele plusów, nie tylko społeczeństwu i środowisku, ale także samej firmie. Dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu wzrasta wartość marki, polepsza się pozycja przedsiębiorstwa na rynku i poszerzają się udziały rynkowe. Takie podejście do biznesu wyróżnia firmę wobec konkurencji.

   ESG nie jest regulowany prawnie. Wprowadzanie jest całkowicie dobrowolne

   Koordynatorem takich działań jest wyspecjalizowana osoba w tym obszarze, jednak również w mniejszych przedsiębiorstwach zdarza się, że odpowiada za nie właściciel lub prezes spółki.

   Nasi eksperci pomagają w tworzeniu sprawozdań ESG dla grup interesariuszy
   Zainspiruj się wartościowymi treściami

   Blog Venture Navigator

   Historia Venture Navigator 3 maj 17

   Jak możemy wspólnie odnieść sukces w wyzwaniach finansowych?

   Nasz klient ma za sobą dość trudny okres. Otarł się o bankructwo. Fatalna sytuacja finansowa doprowadziła go do konkluzji: nie zna marż swoich produktów mimo wdrożonego systemu ERP nie ma dostępu do kluczowych danych nie potrafi zarządzać płynnością ani rentownością - cały mój dotychczasowy biznes tworzyłem w oparciu o intuicję danie w systemie są niespójne, nic nie wie W ramach wspólnego projektu stworzyliśmy dla niego zewnętrzny dział finansowy i wspieramy...

    Na naszym blogu piszemy o biznesie. Zobacz nasze pozostałe artykuły 

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.